Kunngjøringer

Gjerdrum kommune

Detaljregulering av Bekkeberget Hage

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for Bekkeberget Hage. Planarbeidet berører eiendommene Gnr. 54 Bnr. 14, 31, 37, 38, 52, 54, 66, 105, 275, 299, Gnr. 55 Bnr. 21, 42, 43, 68 og Gnr. 75 Bnr. 1 innenfor avmerket område på kartet. Området inngår i ”Bebyggelsesplan for Gnr 54, Bnr. 31 med tilliggende boligeiendommer – Bekkeberget” og er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på GBnr. 54/31, 54 og 105. Reguleringsformål vil være byggeområde for boliger, vei- og trafikkareal og felles lekeareal. Kunngjøring og dokumenter i forbindelse med planarbeidet vil være tilgjengelig på http://www.quamme.no. Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet sendes innen 08.08.2016 til Ing. Quamme AS. Etter at fristen for innspill og kommentarer er utløpt vil selve planforslaget bli utarbeidet og sendt til kommunen for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn, og det vil være mulig å komme med eventuelle merknader før endelig behandling og vedtak av planen.