Utvikling og planarbeid

Vi kan fremme innspill ved rullering av kommuneplan, foreta nødvendige utredninger og utarbeide private forslag til reguleringsplaner. Plankart utarbeides digitalt og leveres i SOSI-format.

Det vil som regel være krav om registrering av kulturminner (eventuelt med prøvegraving), med mindre det anses helt usannsynlig at det kan bli gjort funn eller området er utredet tidligere. Registrering av kulturminner foretas av fylkeskommunen, men må bekostes av forslagsstiller. Videre kan det bli stilt krav om geotekniske utredninger og andre ting som f.eks. støymålinger i forkant av en planprosess. På slike spesialområder må det engasjeres ekstern fagkompetanse, ellers håndteres saken som regel i sin helhet av oss. For enklere tekniske hovedanlegg kan vi også ta oss av prosjektering av disse, mer kompliserte anlegg bør overlates til foretak med spesialkompetanse på området.

Hele planen som er vist under med tilhørende dokumenter finner du her.

Utsnitt fra plankart for næringsområde med bl.a. bensinstasjon, truckstop, kafeteria og hotell

Illustrasjon til planen på kartet over, første byggetrinn